“Vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld onderzoeken”

Ons aanbod


Doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar
Buitenplaats Nassaupark biedt een rijke speelleeromgeving voor opvang en onderwijs, waar kinderen door middel van een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar kunnen leren en ontdekken. Naast de inzet van expertises op verschillende vakgebieden, zijn er ook handreikingen die onze medewerkers ondersteunen bij het invullen van een uitdagend aanbod in het lesprogramma. Het curriculum van Great Learning, met de methode  International Early Years Curriculum (IEYC) als handreiking voor kinderen van 2 tot 6 jaar en International Primary Curriculum (IPC) vanaf 6 jaar, besteden we niet alleen aandacht aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden of Engels, maar ook de mindset en de ruimte om vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Door het thematische aanbod zien we dat dit een belangrijke basis is voor een doorlopende leerlijn die wij van 0 tot 13 jaar toepassen. In het ochtenddeel leggen we de focus op de basisvaardigheden rekenen, Nederlandse taal, spelling en lezen.

Rekenen
Iedere dag volgen de kinderen rekenlessen met instructie op niveau. Vanaf groep 3 verrijken we, met behulp van de methode SemSom, ons onderwijs door een speelse en interactieve benadering van rekenen en wiskunde. SemSom combineert concrete materialen, digitale tools en praktijkgerichte opdrachten om leerlingen actief en betrokken te laten leren. Dit combineren we met logisch denken, probleemoplossend vermogen en zelfvertrouwen in wiskundige vaardigheden. Door differentiatie en aandacht voor individuele leerbehoeften zorgen we ervoor dat elke leerling op zijn eigen niveau en tempo kan groeien, wat bijdraagt aan een solide basis in rekenen en wiskunde.

Nederlandse taal en spelling
Taal is overal. De taalmethode Actief leren lezen bevordert ons leesonderwijs door een interactieve en betrokken benadering. We passen leesstrategieën met thematisch leren toe, waardoor leerlingen actief deelnemen aan het leesproces. We leggen de nadruk op begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en leesplezier. Maar taal staat bij ons ook in verbinding met de andere vakken, omdat een goede basis voor taal en lezen ook voor bijvoorbeeld rekenen, schrijven en wereldoriëntatie van belang is. Door middel van gevarieerde oefeningen en samenwerkingsopdrachten versterken we de leesvaardigheden en het zelfvertrouwen van leerlingen, wat bijdraagt aan hun algehele taalontwikkeling.

Schrijven
Samen met de schrijfmethode Aan Boord versterken we ons onderwijs door een thematisch aanbod dat creativiteit en betrokkenheid stimuleert. We integreren schrijfvaardigheden in uiteenlopende thema's, waardoor leerlingen op een natuurlijke en motiverende manier leren schrijven. Hierdoor worden schrijfopdrachten betekenisvol en relevant, wat de leerervaring verrijkt en verdiept.