“Ontdekken draait bij ons niet alleen om wie je bent of wilt zijn, maar ook wat je kunt.”

Onze aanpak

Voor ieder kennisgebied kiezen we een aanpak, hetzij in de vorm van een bestaande methode, hetzij in de vorm van een zelfontworpen methode. We noemen dit het onderwijsprogramma. 

Omdat Buitenplaats Nassaupark kinderen wil stimuleren in hun brede ontwikkeling is het van belang dat kinderen vertrouwen hebben dat ze hun doelen ook kunnen halen. Dit vertrouwen groeit als ze vorderingen maken en vaardiger worden. Vertrouwen ondersteunt het behoud van hun motivatie. Buitenplaats Nassaupark kiest ervoor om in het onderwijsprogramma, naast de focus op rekenen, taal en lezen, meer accent te leggen op het ontwerpen leerproces: denken-doen-delen staat in dit leerproces vaak centraal. 

Daarnaast stopt leren en ontwikkelen volgens ons niet bij de schooldeur, maar zien wij dat ontdekkend leren ook daarbuiten goed tot zijn recht komt. Als jouw kind blij wordt van spelend en bewegend leren in de buitenlucht, dan zit je op Buitenplaats Nassaupark goed op je plaats.  

Een dag op Buitenplaats
Het kind begint en eindigt de schooldag in zijn of haar eigen stamgroep, met een vaste groepsruimte en een eigen leerkracht. Dit biedt ruimte voor ontmoeting, het bespreken van de dag, sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwelijke vorming.
's Ochtends richten we ons op de basisvaardigheden zoals rekenen en taal. De instructies worden gegeven in de oefenplaats, met leerpleinen als aanvulling om kinderen individueel of in groepjes samen te laten werken. In de middag werken we thematisch. De leerlingen worden gestimuleerd om onderzoeksvragen te formuleren, op onderzoek uit te gaan en hierover verslag te doen. Er is regelmatig iets nieuws te zien, leren en ervaren.
De eet- en drinkmomenten vinden gezamenlijk plaats in de eetplaats.

Wij streven in ons onderwijsaanbod naar instructies van hoge kwaliteit. Daarom werken we met concrete lesdoelen, maken we het leren zichtbaar en betrekken we de leerlingen actief bij het leerproces. Onze leerkrachten reflecteren continu op hun eigen handelen, coachen vanuit hun expertise en controleren bij de kinderen of hun instructies duidelijk zijn. Zo blijven de leerkrachten scherp en afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen.

Experts
“In het onderwijs hebben we de neiging om te denken dat iedere leraar overal goed in moet zijn, maar je hebt elkaars kennis, ideeën en advies nodig.” (Hattie, 2015)

Verschillende medewerkers op Buitenplaats Nassaupark hebben een expertise. Zij zijn aanspreekpunt als expert, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of taal-lezen, bewegend leren, 21e-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid, zorg of het jonge kind. De experts geven andere medewerkers begeleiding, ondersteuning en hebben de vrijheid om voor Buitenplaats Nassaupark onderwijskundig beleid vorm te geven in samenspraak met het managementteam.

Reflecteren en feedback
Ontdekken draait bij ons niet alleen om wie je bent of wilt zijn, maar ook wat je kunt. Op Buitenplaats Nassaupark zal alle ruimte zijn om je talenten te ontplooien op plaatsen waar je dat het beste kunt doen. Kijken naar jezelf en reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk onderdeel daarvan. Leerkrachten ondersteunen de kinderen door het geven van feedback, bijdragen aan competentie en autonomie en het geven van zelfvertrouwen.

MijnRapportfolio
Om ons leren zichtbaar te maken, brengen we de groei en ontwikkeling in kaart met behulp van een (digitaal) portfolio. De leerling denkt zelf mee wat er in het portfolio komt. Aan de hand van het portfolio voert de leerkracht jaarlijks een aantal ontwikkelgesprekken met de ouders/verzorgers.

>> Ga verder naar ons aanbod