“Voor élke leerling van toegevoegde waarde”

Zorg en ondersteuning

Zicht op ontwikkeling van kinderen 
De kinderen op de Buitenplaats Nassaupark worden individueel en op groep-schoolniveau gevolgd in hun ontwikkelingslijn. Door middel van observeren, analyseren en registreren weten medewerkers welke aanpak past bij welke kinderen. Zij stemmen hun aanbod daarop af. De observaties, de resultaten van de summatieve en formatieve toetsen en gesprekken met kinderen en ouders worden hierbij gebruikt. In een vast ritme wordt het kind van opvang tot onderwijs gevolgd. 

Buitenplaats Nassaupark heeft een zorgspecialist (intern begeleider), die onder andere de taak heeft om de leerlingenzorg te coördineren. Samen met de medewerkers wordt minimaal twee keer per schooljaar bepaald welke factoren voor de leerlingen in hun behoefte stimulerend en belemmerend werken. Dit bepalen wij aan de hand van observaties bij de opvang, methode gebonden resultaten en de resultaten van de IEP-toetsen. Op basis van deze analyses worden individuele behoeften en nieuwe doelen opgesteld. Daarnaast bewaakt de intern begeleider samen met het team de leerlijnen van de school. 

De zorgspecialist voert, indien nodig, samen met de medewerker en ouders gesprekken met externe instanties (School Maatschappelijk Werk, Onderwijs Advies, enzovoort). Een aantal keer per schooljaar is er vanuit het samenwerkingsverband een zorgoverleg. 

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Buitenplaats Nassaupark gebruikt IEP als leerlingvolgsysteem. Periodiek worden toetsen afgenomen. Deze toetsen worden primair gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen en waar nodig te verbeteren. Voorts geven deze toetsen inzicht in de ontwikkeling van een groep en/of een individuele leerling. 

De individuele resultaten worden met de ouder(s) en kinderen gedeeld. Dit zal tijdens de ontwikkelgesprekken gebeuren, waarbij de onderwijzend medewerker van de betreffende leerling een toelichting geeft op de ontwikkeling. Ouders ontvangen tweemaal per jaar een schriftelijke rapportage. Deze rapportage volgt op de toetsen die voor het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen. Er zijn driemaal per jaar ontwikkelgesprekken op school. Bij deze gesprekken wordt een zogenaamd portfolio besproken en overhandigd. Tijdens het gesprek worden het kind en de ouders ook gevraagd om, door middel van het eigen portfolio, de doelen voor de komende periode te delen. Deze doelen richten zich niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De medewerkers van Buitenplaats Nassaupark gebruiken hiervoor ook een observatie instrument die tweemaal per jaar wordt ingevuld. Vanaf het vijfde leerjaar vullen ook de leerlingen een speciaal voor hen bestemde vragenlijst in. 

Kansengelijkheid en veiligheid
Op Buitenplaats Nassaupark wordt maatwerk geleverd. Er is een helder beeld van elke leerling en we weten wat een leerling nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten. Buitenplaats Nassaupark is voor élke leerling van toegevoegde waarde. Voor leerlingen die langer nodig hebben om zich nieuwe stof eigen te maken, voor leerlingen die een normale ontwikkeling doormaken, maar ook voor leerlingen die sneller door bepaalde leerstof gaan. 

Er wordt gedifferentieerd op verschillende manieren. Dit kan tempodifferentiatie zijn, waarbij leerlingen meer werk maken rondom een bepaald onderdeel van de lesstof. Ook kan er sprake zijn van niveaudifferentiatie, waarbij wordt ingespeeld op het beheersingsniveau van de leerling. Leerlingen die qua leerprestaties achterblijven of qua begeleiding ondersteuning behoeven, komen voor extra hulp in aanmerking. De desbetreffende medewerker of ouder kan hiertoe zelf het initiatief nemen.  

Tijdens de reguliere groepsbesprekingen worden afspraken gemaakt over het toetsen en de handelingsprogramma’s voor leerlingen met specifieke  onderwijsbehoeften. Met deze handelingsprogramma's kan zowel binnen als buiten de groep gewerkt worden. De hulp buiten de groep wordt RT genoemd. Dit gebeurt door een leraar of een onderwijsassistent.